Ogłoszenie o zamówieniu - usługa społeczna asystent AOON.docx
osoby zainteresowane usługą AOON.docx
wzór umowy.docx
zał. 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedm.zamówienia.docx
zał. 2 do ogłoszenia - Treść oferty - wzór.docx